برگزارکننده
مسابقات مبارزات ترکیبی
باشگاه آرنا اصفهان (انجمن سامبو)

500

بازدید کنندگان


20

اساتید مجرب


اردوی سامبو

*تشکیل اردوی انجمن سامبو استان اصفهان در باشگاه آرنا اصفهان*

این اردو که حدود 30 نفر شرکت کننده دارد بسیار مطلوب توصیف شده است.

شرکت در مسابقات انجمن سامبو استان اصفهان

تیم باشگاه آرنا باحدود 10 شرکت کننده درمسابقات استانی شرکت نمود.

از همین امروز
شروع کن!

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

مبارزات ترکیبی

سامبو و مبارزات ترکیبی تنوعی در ورزشهای نوین جهانی است.